Καταλυτική διάσπαση Η2Ο2 με το Multilog

Μελετήθηκε η επίδραση διαφορετικών συγκεντρώσεων Η2Ο2 στην ταχύτητα διασπασης του H2O2.

Χρησιμοποιήθηκε αισθητήρας πίεσης με το σύστημα συγχρονικής λήψης και απεικόνισης για την

παρακολούθηση και γραφική απεικόνιση της πίεσης σε σχέση με το χρόνο.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ph_ZKpud9HE