Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

Σχόλια

Μέ τα τρία πειράματα , αποδεικνύεται η σειρά δραστικότητας των μετάλλων Mg , Zn , Fe , Cu .