Ενημέρωση για την διόρθωση προκήρυξης διαγωνισμού για τις αστυνομικές σχολές

Σας γνωρίζουμε ότι διορθώθηκε στην παράγραφο 1 του κεφαλαίου II της (β) προκήρυξης, η εκ παραδρομής αναγραφή "κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021", με το ορθό "κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022".